2 BHK flat in Vaishali Nagar on Gandhi Path2 BHK flat in Vaishali Nagar on Gandhi Path2 BHK flat in Vaishali Nagar on Gandhi Path2 BHK flat in Vaishali Nagar on Gandhi Path