I want to be a room partner nearby 22 Godam, Vaishali Nagar, Tilak Nagar, Siddharth Nagar, Raja Park, Malviya Nagar