I want to be a room partner nearby Vaishali Nagar, Mansarovar Extension, Mansarovar, Pratap Nagar, Shiprapath, Durgapura