Room Partner at Sunder Nagar, Girdhar Marg, Malviya Nagar